Nothing / JV / Boston / 2007

photos © Bob Raymond
1
2
3
4
5
6
8
9
11
JV = Jeff and Vela